พระคัมภีร์ โรม 16:22

ค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในองค์พระเยซูคริสต์

 (เราทุกคนสามารถรู้จักพระเจ้าได้ด้วยการอธิษฐานและการอ่านพระคัมภีร์)

โฆษณา

พระเยซูทรงบังเกิดที่เมืองใด

คำพยานชีวิต (เจมส์ เรืองศักดิ์)

เพลงหนุนใจ

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.