วันสำคัญ

วันอาทิตย์ทางตาล
พระเยซูทรงรับสั่งให้สาวกไปเอาลามาและประทับนั่งหลังลา เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม ประชาชนพากันเอาใบตาลมาปูตามทางที่พระองค์เสด็จผ่าน ให้สัญลักษณ์ว่าความรอดของพระเจ้าไม่ใช่อาณาจักรแห่งโลกนี้ที่ใช้อาวุธประหัตประหารกัน พระองค์ประทับนั่งบนหลังลา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ เพื่อให้ประชากรได้ระลึกถึงคำทำนายของผู้เผยพระวจนะ (เศคาริยาห์ บทที่ ๙ข้อ ๙)การเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูคริสต์เป็นการแสดงตัวให้ชนชาติอิสราเอลได้ทราบถึงการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดตามคำทำนายของผู้เผยพระวจนะ และพระกรณียกิจของพระเยซูคริสต์ตลอดสัปดาห์ พระองค์ได้แสดงถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีพระประสงค์ต่อเรา
การกำหนดวัน วันอาทิตย์ ๑ สัปดาห์ต้นวันคืนพระชนม์ กำหนดให้เป็นวันอาทิตย์ทางตาล

วันศุกร์ประเสริฐ

  • ในตอนบ่ายของวันศุกร์ พระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงที่บนกางเขนด้วยความทุกข์ทรมานแลสิ้นพระชนม์ชีพของพระองค์ เพื่อทรงไถ่เราทั้งหลายให้พ้นจากความผิดบาปทั้งมวล พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จเข้ามาในโลก ทรงสภาพเป็นมนุษย์เช่นเราทั้งหลาย และถูกทรมานจนถึงความตาย พระองค์ยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อมนุษย์ที่มีความผิดบาป พระองค์ทรงยอมให้ชีวิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์เป็นค่าไถ่เราทั้งหลายการกำหนดวัน คือ วันศุกร์ก่อนวันคืนพระชนม์กำหนดให้เป็นวันศุกร์ประเสริฐ

วันพระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์

  • ในวันอาทิตย์ตอนรุ่งอรุณพระเยซูคริสต์ได้ ฟื้นคืนพระชนม์ การฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์แสดงถึงพระลักษณะของพระเจ้าในพระองค์ คริสตชนเชื่อในพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นจากความตาย พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งองค์นิรันดร์ ที่เป็นความหวังของมนุษยชาติ “ค่าจ้างของความบาปคือความตาย” พระเยซูทรงฟื้นคืนชีพ ทรงมีชัยชนะเหนือความตาย วันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งของเหล่าคริสตศาสนิกชนการกำหนดวัน ให้นับจากวันที่ ๒๑ มีนาคมของทุกปีเป็นหลัก และวันอาทิตย์แรกหลังวันเพ็ญ จะเป็นวันคืนพระชนม์ (คำนวณจากปฏิทินตามจันทรคติ)

วันพระวิญญาณบริสุทธิ์

  • วันพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือวันเพนเตคอส คือ วันที่ ๕๐ นับตั้งแต่วันที่พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ เป็นวันที่อัครสาวกและบรรดาผู้ติดตามพระองค์หลายชนชาติมาชุมนุมพร้อมกันประมาณสามพันคน ทุกคนสามารถพูดและสื่อสารกับคนอื่นๆ ด้วยภาษาพูดของตนเอง และสามารถร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน ดังนั้น วันพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นวันที่คริสตจักรได้รับฤทธิ์เดชแห่งองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นวันที่แสดงถึงว่าพระเจ้าได้ทรงทำงานโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์กับคริสตจักรของพระองค์ทั่วโลก การกำหนดวัน ให้ถือเอาวันอาทิตย์ที่ ๕๐โดยนับจากวันคืนพระชนม์เป็นวันแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

วันมหาสนิทสากล

  • พิธีมหาสนิทเป็นพิธีสำคัญของคริสตจักร โดยพระเยซูคริสต์ทรงตั้งพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ โดยการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายร่วมกับอัครสาวกทั้ง ๑๒ คน ในคืนวันพฤหัสบดีก่อนที่พระองค์จะถูกตรึง พระเยซูทรงใช้ขนมปังและน้ำองุ่นเป็นสัญลักษณ์ของพระวรกายและพระโลหิตของพระองค์ที่ทรงหักออกและหลั่งบนไม้กางเขนเพื่อชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากความผิดบาปการกำหนดวัน ปัจจุบันคริสตจักรทั่วโลกจะประกอบพิธีมหาสนิทพร้อมกันในวันมหาสนิทสากลให้ถือเอาวันพฤหัสบดีของสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันมหาสนิทสากล วันเริ่มเทศกาลรับเสด็จ
  • คริสตจักรต่าง ๆ ทั่วโลกจะ ร่วมกันเตรียมจิตใจของสมาชิกของตนให้พร้อมสำหรับวันที่พระเจ้าทรงส่งพระบุตรที่รักยิ่งของพระองค์เข้ามาในโลก ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เช่นเราทั้งหลาย ดังนั้น เป็นโอกาสที่คริสตชนจะเตรียมใจรับการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์ นอกจากความปีติยินดี ความสนุกสนานแล้ว คริสตจักรจะเตรียมจิตใจของสมาชิกของตนให้พร้อมที่จะรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาในจิตใจ ให้การเสด็จมาของพระองค์มีความหมายต่อชีวิตของแต่ละคนการกำหนดวัน วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สี่ ก่อนถึงวันคริสตสมภพ (บางครั้งตรงกับปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคม ทั้งนี้ให้นับวันอาทิตย์เป็นหลัก)

วันคริสตสมภพ

พระเจ้าทรงส่งพระบุตรอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความผิดบาป นำมนุษย์ให้กลับไปมีสัมพันธภาพที่สมบูรณ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่ง วันบังเกิดของพระเยซูคริสต์ จึงเป็นวันที่คนทั่วโลกร่วมกันแสดงความปีติยินดีการกำหนดวัน วันที่ ๒๕ ธันวาคม จะไม่ตรงกับวันอาทิตย์ทุกปี คริสตชนทั่วโลกจึงนิยมฉลองคริสตสมภพในวันอาทิตย์แรกถัดจากวันที่ ๒๕ ธันวาคมของทุกปี

แหล่งที่มา   http://www.baanjomyut.com/library/christianity/

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s