วันสำคัญ

    วันสำคัญของ นิกายโรมันคาทอลิก

วันที่ ๑ มกราคม สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า

 • พระนางมารีย์ได้รับเกียรติเป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นทั้งพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้คาทอลิกจึงนับถือและให้เกียรติสูงส่งแก่พระนางมารีย์ วันที่ ๗ มกราคม สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
 • พระเยซูคริสตเจ้แสดงองค์แก่หมู่บัณฑิต ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ต่างภาษา และต่างศาสนา พระองค์มิได้จำกัดการแสดงองค์ต่อคริสตชนแต่เพียงกลุ่มเดียว

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุธรับเถ้า

 • การคลุกตนกับเถ้า เป็นประเพณีการแสดงออกของชาวยิวถึงความสำนึกผิด กลับใจ และใช้โทษความผิดของตน คาทอลิกนำพิธีดังกล่าวมาปรับและลดรูปแบบเป็นการโรยเถ้าบนศีรษะซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการเตรียมตัวเข้าสู่เทศกาลมหาพรต(การพลีกายใช้โทษบาป) พร้อมกับเพื่อนคาทอลิกทั่วโลกเป็นเวลา ๔๐ วัน ก่อนสมโภชปัสกา

วันที่ ๑๙ มีนาคม สมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์

 • นักบุญยอแซฟได้รับเกียรติเป็นสามีตามกฎหมายของพระนางมารีย์และเป็นบิดา(เลี้ยง) ของพระเยซูเจ้า ท่านจึงได้รับการเทิดเกียรติจากคาทอลิกเป็นอย่างมาก

วันที่ ๑ เมษายน อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)

 • ๑ สัปดาห์ก่อนวันปัสกา คาทอลิกนำชีวิตช่วงสุดท้ายของพระเยซูเจ้าที่เกิดขึ้นจริง มาทำการไตร่ตรองและประยุกต์กับชีวิต โดยเริ่มด้วยขบวนแห่ต้อนรับพระเยซูเจ้าด้วยใบปาล์ม

วันที่ ๕ เมษายน พฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท

 • เป็นวันระลึกถึงการรับประทานอาหารมื้อค่ำครั้งสุดท้ายของพระเยซูเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ทรงบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่น(อาหารและเครื่องดื่มหลักในสมัยนั้น) กลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์ ซึ่งเป็นอนุสรณ์ของการบูชาชีวิต (พระกายและพระโลหิต) เป็นการไถ่กู้มวลมนุษย์

วันที่ ๖ เมษายน ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

 • เป็นวันระลึกถึงพระเยซูเจ้าผู้ไ ด้ทรงสละชีวิตด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ซึ่งเป็นญลักษณ์ของความรักสุดยอดที่พระเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์
   

วันที่ ๗ เมษายน เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงชัยชนะที่ทำให้มนุษย์มีความหวังที่จะชนะอำนาจบาป ความมืด และความชั่วทั้งหลาย

 • คาทอลิกเชื่อว่า พระเยซูเจ้ามิได้เป็นผู้แพ้ แต่ทรงพักผ่อนอยู่ในคูหารอเวลาที่กลับคืนชีพ
 • พระองค์เป็นผู้ชนะ ทำให้มนุษย์มีความหวังที่จะชนะอำนาจบาปความมืด และความชั่วทั้งหลาย

วันที่ ๘ เมษายน สมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ (วันปัสกา)

 • พระเยซูคริสตเจ้าเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริง อัลเลลูยา และมนุษย์ทุกคนก็มีส่วนในชัยชนะกับพระองค์ เหนือการทรมานและความตาย อีกทั้งมั่นใจว่าชีวิตนิรันดรกับพระคริสตเจ้า คือคำตอบของชีวิต

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

 • เป็นวันไตร่ตรองและฉลองความหวังว่า คำตอบสุดท้ายที่มนุษย์พึงปรารถนา คือ การได้มีชีวิตอยู่กับพระบิดาเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นผู้นำเราเข้าสู่พระราชัยสวรรค์อันเป็นบ้านแท้ถาวร

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม สมโภชพระจิตเจ้า

 • พระบิดาและพระเยซูเจ้าทรงส่งพระจิตเจ้ามาสู่สานุศิษย์และมวลมนุษย์ทุกคน เพื่อดลใจให้เข้าถึงคำสอนของพระคริสตเจ้าและนำมวลมนุษย์ให้ต่อสู้อำนาจของจิตชั่วที่ยังทำงานอยู่ในโลกนี้

วันที่ ๓ มิถุนายน สมโภชพระตรีเอกภาพ

 • คาทอลิกเชื่อว่า พระเจ้าประกอบด้วยสามพระบุคคลที่ทรงรักเป็นหนึ่งเดียว และมอบความเป็นพระบุคคลของพระองค์แก่กันสามพระบุคคลทรงสนิทสัมพันธ์เปี่ยมล้น จนกระทั่งได้ทรงแบ่งปันชีวิตของพระองค์ด้วยการสร้างให้มนุษย์มีภาพลักษณ์ของพระองค์ในตัวมนุษย์

วันที่ ๑๐ มิถุนายน สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

 • พระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ภายใต้รูปปรากฏของปังและเหล้าองุ่นที่ได้รับการเสกในพิธีมิสซาบูชา เป็นอนุสรณ์แห่งพระทรมานและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า

วันที่ ๒๙ มิถุนายน สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก

 • นักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลเป็นอัครสาวกเสาหลักของคาทอลิก ท่านทั้งสองเป็นผู้ก่อตั้งพระศาสนจักรที่กรุงโรม ชีวิตการอุทิศตนขั้นวีรกรรมของท่านท้าทายให้คาทอลิกเลียนแบบอย่างท่าน

วันที่ ๑๒ สิงหาคม สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

 • พระนางมารีย์เป็นมนุษย์บุคคลแรกที่เพียบพร้อมด้วยความดีงามจนกระทั่งได้มีส่วนร่วมในชัยชนะของพระเยซูเจ้าในระดับสูงสุดเหนือความตาย

วันที่ ๔ พฤศจิกายน สมโภชนักบุญทั้งหลาย

 • นักบุญหรือผู้ศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากที่ไม่ได้รับการประกาศเป็นทางการ แต่ท่านเหล่านั้นได้พยายามตอบสนองความรักที่พระเจ้าประทานแก่ท่าน ด้วยวิธีการต่าง ๆ จนกระทั่งท่านได้บรรลุถึงพระเจ้า กลายเป็นนักบุญ ซึ่งคาทอลิกฉลองให้เกียรติท่านพร้อมกันในวันนี้

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

 • พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จลงมาบนโลกนี้ เพื่อนำสันติมาสู่มนุษยชาติพระองค์ทรงรวบรวมมนุษย์และสิ่งสร้างทั้งหลายเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย แด่องค์พระบิดาเจ้า

วันที่ ๘ ธันวาคม สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

 • พระนางมารีย์ด้รบการทะนุถนอมจากพระฤทธานุภาพของพระเจ้า ให้ปราศจากบาปทุกชนิด แม้กระทั่งบาปกำเนิด

วันที่ ๒๕ ธันวาคม สมโภชพระคริสตสมภพ

 • พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และดูเหมือนอยู่ห่างไกล ได้เสด็จมารับเอาเนื้อหนังกลับกลายเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งใหญ่และสำคัญ จนกระทั่งพระเจ้าเสด็จมาเป็นหนึ่งเดียว และเป็นเพื่อนร่วมเดินทางบนโลกนี้กับมนุษย์แหล่งที่มา   http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81

 

 

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s